O NAŠÍ ŠKOLE

Mateřská škola Obora

Mateřská škola Obora se nachází v krásné oblasti Boskovické brázdy, nedaleko Malého a Velkého Chlumu, dominanty obce Obora, které máme z naší školy na dohled.
Historie mateřské školy se začala psát v roce 1964. Nově postavená jednotřídní škola byla otevřena v roce 1986.
  
Krásné přírodní prostředí naší mateřské školy využíváme při výchově a vzdělávání dětí. Do denního programu zařazujeme ekologické aktivity, které bezprostředně směrují děti k rozvoji přírodovědného vzdělávání. Dostatečný prostor věnujeme hře dětí, jenž patří v tomto vývojovém období k nejpřirozenějším a klíčovým projevům dítěte. 
 
Dětem je vytvářeno bezpečné prostředí bez stresu. Dětem poskytujeme dostatek prostoru
pro jejich osobnostní rozvoj a učení v souladu s jejich schopnostmi a možnostmi. Dostatek pobytu v přírodním prostředí ovlivňuje i psychickou a emoční stránku dětí. Směřujeme děti k odpovědnosti za chování k živé i neživé přírodě. Učíme děti vnímat odlišnosti jako běžný jev a vedeme je k vzájemnému respektu a úctě. 

Zaměření školy

Krásné přírodní okolí a rozmanitá krajina předurčuje zaměření školy na oblast environmentální. Vlastním kladným vztahem k přírodě dáváme dětem i přes jejich malé zkušenosti nový pohled na svět. Vedeme děti k pochopení, že příroda je krásná, potřebujeme ji k životu, a proto ji musíme chránit. 
Děti v mateřské škole vedeme k postojům, které spočívají k úctě ke zdraví a praktickým dovednostem si své zdraví chránit. Učíme se úctě a ohleduplnosti k ostatním, k živé i neživé přírodě kolem nás. Děti vybavíme takovými znalostmi a dovednostmi, které jim usnadní zvládání životních situací.Nabízíme dětem kvalitní prostorové a materiální podmínky, podnětné a motivující prostředí.
Respektující komunikace, partnerské vztahy a vstřícnost všech aktérů vzdělávání patří k silným stránkám naší mateřské školy.    
Vyhledávání