Projekty

Operační program Jan Ámos Komenský
Cílem OP JAK je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic.
Personální podpora v MŠ Obora – školní asistent.
Zahájení realizace:         1. 9. 2022
Ukončení realizace:        30. 8. 2024

Projekt y -  MAP IV

Mateřská škola Obora je zapojena do projektu MAP IV rozvoje vzdělávání v ORP Boskovice. Projekt je realizován od 1. 12. 2023 do 31.12. 2025. Cílem projektu je podpořit společné plánování a sdílení aktivit v území a navázat na úspěšné projekty  MAP I - III v ORP Boskovice. Projekt usiluje o zvýšení kvality vzdělávání zapojených ZŠ, MŠ a ZUŠ.
Cílem je i nadále podporovat vzájemnou spolupráci škol, zřizovatelů a ostatních aktérů ve vzdělávání, včetně organizací neformálního. Projekt bude cílit na podporu pedagogů, žáků, rodičů  a dalších cílových skupin formou implementačních aktivit. Důraz je kladen na spolupráci a sdílení zkušeností.   
Podrobné informace o projektu a jednotlivých aktivitách jsou na webové stránce MAP IV rozvoje vzdělávání v ORP Boskovice

„Největší hodnotou v životě člověka je jeho zdraví, jeho nejbližší a svět ve kterém může žít.“ 

Vyhledávání