Předškoláci

Povinnost předškolního vzdělávání v mateřské škole mají děti, které od začátku školního roku od 1. 9. do 31. 8. dovrší 6 let věku. Tato povinnost se vztahuje rovněž na děti, kterým byl udělen odklad školní docházky (OŠD). Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Stanovená doba povinného předškolního vzdělávání je v Mateřské škole Obora od 8:30 do 12:30 hodin. V případě nepřítomnosti je zákonný zástupce povinen dítě z docházky do mateřské školy písemně omluvit.
Cílená příprava na školní docházku v mateřské škole
Realizujeme s předškolními dětmi pedagogickou diagnostiku „Předcházíme poruchám učení“. Tato diagnostická metoda se zaměřuje zejména na poznávací funkce a vnímání dítěte. Jde zejména o sféru, která ovlivňuje výkony dítěte v oblasti čtení, psaní a počítání.  Diagnostické šetření obsahuje 19 úkolů. Následně jsou s předškolními dětmi podle výsledku diagnostiky procvičovány oslabené oblasti. 
Edukativně stimulační skupiny
Setkávání rodičů a dětí v mateřské škole. Tato metoda má preventivní i stimulační charakter. Deset setkání, kde rodiče mohou získat cenné informace o dětech a jejich chování ve vrstevnické skupině. Formou hry jsou u dětí rozvíjeny funkce, které jsou důležité pro čtení, psaní a počítání (oblast jemné motoriky, grafomotoriky, rozvoj sluchového vnímání, zrakového vnímání, rozvoj řeči a myšlení, rozvoj prostorové a pravolevé orientace, rozvoj početních představ).
Vyhledávání